De toekomst van de sociale ziekteverzekering in Europa: 
solidariteit en verantwoordelijkheid herdefiniŽren?
Internationale conferentie ter gelegenheid van de 50ste verjaardag 
van de Belgische wet op de verplichte ziekteverzekering
21 Maart 2014 - Hotel Bloom! Rue Royale 250, 1210 Brussel
| REIKWIJDTE & DOEL  | PROGRAMMA SPREKERS PRAKTISCHE INFORMATIE |

FR -  EN

 Podcasts en slides van de
presentaties : 
Zie programma
EN
 

 50 jaar RIZIV:
evenementen &
documentatie
NL - FR
 

 Volledige
programma
(PDF)
EN - FR - NL
 

 

  Reikwijdte en doel

 


De totstandkoming van de welvaartsstaat en de ontwikkeling van een universeel systeem van gezondheidsbescherming zijn enkele van de belangrijkste sociale verwezenlijkingen van de 20e eeuw. In BelgiŽ werd het systeem van verplichte ziekteverzekering Ė zoals we dat vandaag kennen Ė ingevoerd door de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 9 augustus 1963. Gedurende een periode van vijftig jaar werd steeds de nadruk gelegd op de organisatie en uitbouw van sociale solidariteit Ė zowel horizontaal als verticaal. Tegelijk werden alle betrokken actoren voor hun eigen verantwoordelijkheid geplaatst. Dit model werd gerealiseerd via verscheidene mechanismen, zoals een akkoorden- en overeenkomstenstelsel voor de vergoeding van zorgverstrekkers, een geleidelijke uitbreiding naar een universele dekking, een budgetsysteem voor kostenbeheersing, een vereveningssysteem voor de toewijzing van de financiŽle middelen en de systematische toepassing van eigen bijdragen met bijzondere beschermingsmechanismen voor kwetsbare groepen. Terwijl dit alles het gezondheidszorgsysteem steeds complexer heeft gemaakt, veranderde intussen ook de context. De vergrijzing van de bevolking, medische en technologische vooruitgang, verschillende financiŽle en economische crisissen, het Europese integratieproces en de overheveling van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten hebben allemaal een weerslag gehad op de manier waarop de verplichte ziekteverzekering werkt. 

Het Belgisch systeem, gestoeld op sociale solidariteit, is een typisch systeem van sociale ziekteverzekering. Het is gekenmerkt door een veelheid aan actoren die betrokken zijn bij het beheer en de uitvoering, evenals door een grote mate van vrijheid van therapie voor de verstrekker en keuzevrijheid voor de patiŽnt. De vraag is hoe het momenteel met dit model van sociale ziekteverzekering gesteld is en hoe het de komende 50 jaar zich verder zal ontwikkelen. Met welke uitdagingen zal het worden geconfronteerd en hoe zal dit de aanpak op het vlak van solidariteit en de stimulansen voor responsabilisering beÔnvloeden? De verplichte ziekteverzekering ontstond in een periode dat curatieve zorg een hoge vlucht nam; maar chronische, geestelijke en langdurige zorg zullen in de toekomst de belangrijkste soorten zorgverlening zijn. Dat zal de nood aan een betere integratie van zorgverlening doen toenemen, evenals de aanpak van ongezonde levensstijlen en andere gezondheidsdeterminanten. Naast die evoluties kunnen ook de inkrimping van de beschikbare middelen en de verdere toename van dure technologische innovaties aanzienlijke gevolgen hebben voor het organisatorisch model van de ziekteverzekering, de manier waarop gezondheidszorg wordt gecontracteerd en vergoed, maar ook voor de verzekeringsdekking, de mix tussen publieke en private financiering en uitvoering alsook het gebruik van concurrentie- en marktmechanismen voor het stimuleren van de doeltreffendheid. Het doet niet alleen technische vragen rijzen betreffende doeltreffendheid en performantie, maar leidt ook tot een politiek en ethisch debat over de juiste balans tussen de keuze van de burger en de verantwoordelijkheid van de actoren enerzijds en maatschappelijke doelen en solidariteit anderzijds. 

 


Dit evenement wordt gefinancierd door het