Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

Nr.69 - Lente 2024 


      

1

 Volksgezondheid    [...]

Voorlopige overeenkomst over de herziening van de EU-regels voor stoffen van menselijke oorsprong
Nieuw rapport en aanbeveling over kankerpreventie en -zorg
Twee nieuwe gezamenlijke acties gelanceerd voor AMR en NCD's
Resolutie doet aanbevelingen om niet-overdraagbare ziekten te bestrijden
Resolutie doet aanbevelingen om prioriteit te geven aan geestelijke gezondheid
De ECDC-strategie 2021-2027 herzien overeenkomstig zijn versterkte mandaat
Oproep om de opleiding van gezondheidswerkers in de voorbereiding op een pandemie te verbeteren
Nieuwe verslagen benadrukken de prestaties en veerkracht van de gezondheidszorgstelsels in de EU

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Twee initiatieven gelanceerd voor kritieke geneesmiddelen
Belangrijke updates en implementatie van EU-regels voor medische hulpmiddelen
Wetgevingsvoorstellen om de beoordeling van chemische stoffen te hervormen
Voorlopige overeenkomst bereikt om het gebruik van tandheelkundig amalgaam uit te faseren
Nieuwe regels om gefluoreerde gassen geleidelijk af te bouwen zijn ook van toepassing op de gezondheidszorg
Voorlopig akkoord over behandeling stedelijk afvalwater betreft kosten voor farmaceutische industrie
Werkplan voor het gebruik van artificiŽle intelligentie in de geneesmiddelenregulering
Verklaring ondertekend over het strategische belang van kwantumtechnologie

 

3

 E-health  [...]

Voorlopige overeenkomst over regels voor kunstmatige intelligentie
Nieuwe maatregelen ter ondersteuning van innovatie in artificiŽle intelligentie

 

4

 Interne markt  [...]

Voorlopig akkoord over een nieuw kader voor crisiscoŲrdinatie
Mechanisme voorgesteld om belemmeringen in grensoverschrijdende contexten op te lossen
Oproep voor bijdragen over de erkenning van beroepskwalificaties in de gezondheidszorg
Positiedocument over de herziening van de richtlijn betalingsachterstand

 

5

 Sociaal beleid  [...]

Nieuw controlekader voor de Europese kindergarantie
Werkdocument over arbeidskrachten die relevant zijn voor de Europese kindergarantie
Lopend werk aan het personeelsbestand in de gezondheidszorg
Tripartiete verklaring voor een bloeiende Europese sociale dialoog

 

6

 Economisch beleid  [...]

Voorlopige overeenkomst over de hervorming van het economisch bestuur van de EU
Post-programma surveillance rapport gepubliceerd voor vijf lidstaten
Communicatie op het gebied van geavanceerde materialen

 

7

 EU financiering  [...]

Herziening van de EU-meerjarenbegroting geeft aanleiding tot bezorgdheid over de financiering van gezondheids- en sociale programma's
Financiering om de paraatheid voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire noodsituaties te verbeteren
Twee InvestEU-projecten ondersteunen gezondheidszorgdiensten en geneesmiddeleninnovatie
Financiering ter verbetering van de toegang tot gezondheidszorg voor OekraÔense vluchtelingen
Rapporten beoordelen het cohesiebeleid en de faciliteit voor herstel en veerkracht

 

8

 Mededinging  [...]

Verslag over handhaving van mededingingsregels in de farmaceutische sector
Nieuwe regels voor diensten van algemeen economisch belang
Goedkeuring van een fusie en overnames met betrekking tot diensten in de gezondheidszorg

 

9

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest over de online verkoop van receptvrije geneesmiddelen
Conclusie over de automatische erkenning van medische kwalificaties

 

10

 Inbreukprocedures  [...]

Drie lidstaten die de Richtlijn IndustriŽle Emissies niet hebben omgezet

 

11

 Allerlei  [...]

Conclusies over personen met zowel een druggerelateerde stoornis als nog een andere psychische stoornis
Voorlopige overeenkomst over de energieprestatie van gebouwen, inclusief ziekenhuizen
Voorlopige overeenkomst ter bestrijding van geweld tegen vrouwen
Oproep om gelijkheid voor lhbtiqíers verder te bevorderen
Evaluatie en eisen met betrekking tot door de EU gefinancierde onderzoeksprogramma's

 

12

 Publicaties  [...]

Analyse van de belangrijkste gezondheidsprioriteiten ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU
Analyse en aanbevelingen over de betaalbaarheid van gezondheidszorg in Europa
Beleidsstudie over de Europese pijler van sociale rechten
Rapport over de toestand van kinderen in de Europese Unie
Inbreng van maatschappelijke organisaties voor het volgende gezondheidsbeleid van de EU
Voorstellen voor een Europese gezondheidsunie die meer is dan de som der delen
Analyse van de EU-voorschriften voor economisch bestuur in de gezondheidszorg
Vervolgonderzoek naar het gebrek aan transparantie in de farmaceutische industrie
Vertrouwen en transformatie centraal bij de 15e verjaardag van het Handvest van Tallinn

 

 

 

1

 Public health

Voorlopige overeenkomst over de herziening van de EU-regels voor stoffen van menselijke oorsprong
Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel dat de Europese Commissie in juli 2022 heeft ingediend om de EU-wetgeving inzake de veiligheid en kwaliteit van stoffen van menselijke oorsprong (SoHO), zoals bloed, weefsels en cellen, bij te werken en uit te breiden. De onderhandelingen draaiden met name om de stimulansen die mogelijk aan donoren worden gegeven. Volgens het bereikte akkoord moeten donaties van SoHO in principe vrijwillig en onbetaald zijn, maar kan een vergoeding of compensatie worden verstrekt wanneer gepast in overeenstemming met de nationale wetgeving.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Nieuw rapport en aanbeveling over kankerpreventie en -zorg
Het rapport dat door de Europese Commissie in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is opgesteld, onderzoekt beleid en acties om ongelijkheden in de kankerzorg in de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland aan te pakken. De nadruk ligt op het aanpakken van vermijdbare risicofactoren, het verbeteren van screening en vroegtijdige diagnose, en het waarborgen van de duurzaamheid van kwalitatief hoogwaardige kankerzorg.

De Europese Commissie heeft ook een aanbeveling gepubliceerd om de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen om kanker door vaccinatie te voorkomen. De aanbeveling omvat met name een reeks maatregelen om de opname van vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV) en het hepatitis B-virus (HBV) te verbeteren.

DOC 1  EN  -  FR  -  NL  PDF   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Twee nieuwe gezamenlijke acties gelanceerd voor AMR en NCD's
De eerste gezamenlijke actie van de Europese Commissie, JAMRAI-II, richt zich op antimicrobiŽle resistentie (AMR) en zorggerelateerde infecties. De tweede gezamenlijke actie, PreventNCD, richt zich op de preventie van kanker en andere niet-overdraagbare ziekten (non-communicable diseases, NCD's), zoals hart- en vaatziekten, diabetes en geestelijke gezondheid. Beide acties worden gefinancierd in het kader van het EU4Health-programma.

DOC  EN  HTML  

Resolutie doet aanbevelingen om niet-overdraagbare ziekten te bestrijden
Het Europees Parlement riep de Europese Commissie en de lidstaten op om hun strijd tegen niet-overdraagbare ziekten op te voeren. Er werden specifieke aanbevelingen gedaan over het verbeteren van preventie, vroegtijdige diagnose en gezondheidszorg; over het versnellen van de ontwikkeling van effectieve, toegankelijke en betaalbare technologie en medicijnen; en over het delen van kennis en nauwer samenwerken.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Resolutie doet aanbevelingen om prioriteit te geven aan geestelijke gezondheid
Het Europees Parlement riep de Europese Commissie op om een alomvattende en geÔntegreerde EU-strategie voor geestelijke gezondheid op lange termijn uit te werken, voortbouwend op haar mededeling van juni 2023. Het riep ook de lidstaten op om overeenkomstige nationale strategieŽn te ontwikkelen. Er werden specifieke aanbevelingen gedaan met betrekking tot het aanpakken van determinanten van geestelijke gezondheid, het versterken van geestelijke gezondheidsstelsels, het bevorderen van non-discriminatie en integratie, en met betrekking tot EU-steun op dit gebied.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

De ECDC-strategie 2021-2027 herzien overeenkomstig zijn versterkte mandaat
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft zijn meerjarenprogrammering voor 2024-2026 en zijn werkprogramma voor 2024 gepresenteerd. Deze weerspiegelen de verwachtingen in de gewijzigde oprichtingsverordening van het ECDC van oktober 2022, die zijn rol bij de ondersteuning van de Europese Commissie en de lidstaten op het gebied van paraatheid en respons inzake noodsituaties heeft versterkt. Voor 2024 zal met name prioriteit worden gegeven aan de digitalisering van het Europese en nationale surveillancesysteem en aan de versterking van strategische partnerschappen.

DOC  EN  HTML  

Oproep om de opleiding van gezondheidswerkers in de voorbereiding op een pandemie te verbeteren
Het Civil Society Forum van de autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) van de Europese Commissie heeft een discussienota aangenomen over het belang van het opleiden van professionals in de gezondheidszorg op het gebied van paraatheid voor noodsituaties. De nota schetst de belangrijkste uitdagingen en doet aanbevelingen over de rol die HERA kan spelen om het werk op dit gebied te ondersteunen.

DOC  EN  HTML  

Nieuwe verslagen benadrukken de prestaties en veerkracht van de gezondheidszorgstelsels in de EU
De Europese Commissie heeft het verslag over de paraatheid op gezondheidsgebied van 2023 gepubliceerd, waarin de maatregelen in kaart worden gebracht die de EU sinds de COVID-19-pandemie heeft genomen om grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aan te pakken. 

Er werd ook 29 gezondheidsprofielen per land gepubliceerd in het kader van de State of Health in the EU-cyclus, een gezamenlijk project van de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de European Observatory on Health Systems and Policies. Ze geven een uitgebreid overzicht van de nieuwste uitdagingen voor het gezondheidsbeleid en de ontwikkelingen in alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. 

In een begeleidend verslag worden horizontale waarnemingen op basis van de analyse van de landenprofielen benadrukt. Drie gebieden worden belicht waar meer werk nodig is: geestelijke gezondheid; ongelijkheden op gezondheidsgebied en onvervulde medische behoeften; en gegevensverzameling en investeringen om voorbereid te zijn op toekomstige crises.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN/FR/NL  HTML  

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Twee initiatieven gelanceerd voor kritieke geneesmiddelen
De eerste Unielijst van kritieke geneesmiddelen is gepubliceerd door de Europese Commissie, samen met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de hoofden van de geneesmiddelenautoriteiten van de lidstaten. De lijst bevat meer dan 200 geneesmiddelen voor menselijk gebruik en zal jaarlijks worden herzien. 

De autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) heeft ook een open oproep gelanceerd om zich aan te sluiten bij de Alliantie voor kritieke geneesmiddelen. Dit netwerk met meerdere belanghebbenden zal aanbevelingen ontwikkelen en advies geven aan de Commissie, de lidstaten en andere EU-besluitvormers over hoe langdurige geneesmiddelentekorten kunnen worden aangepakt. 

Beide initiatieven volgen op de mededeling van de Commissie van oktober 2023 over de aanpak van geneesmiddelentekorten in de EU.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML  

Belangrijke updates en implementatie van EU-regels voor medische hulpmiddelen
De Europese Commissie heeft wijzigingen voorgesteld in de EU-regelgeving voor medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, met als doel tekorten te voorkomen en de transparantie te vergroten. Fabrikanten krijgen onder bepaalde voorwaarden meer tijd om de nieuwe regels toe te passen; ze moeten mogelijke tekorten signaleren en informatie over hun producten verstrekken via de Europese databank voor medische hulpmiddelen. De Raad van de EU heeft het voorstel al goedgekeurd en een positieve stemming in het Europees Parlement zonder amendementen wordt in april 2024 verwacht. 

De Europese Commissie heeft ook een uitvoeringshandeling aangenomen op het gebied van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, waarin vijf EU-referentielaboratoria worden aangewezen die betrokken zijn bij de conformiteitsbeoordeling van hulpmiddelen met een hoog risico en die adviserende taken uitvoeren.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN  HTML  

Wetgevingsvoorstellen om de beoordeling van chemische stoffen te hervormen
De Europese Commissie heeft twee verordeningen en ťťn richtlijn voorgesteld om: de beoordeling van chemische stoffen in de EU-wetgeving te stroomlijnen; de kennisbasis over chemische stoffen te versterken; en te zorgen voor vroegtijdige opsporing van en actie bij opkomende chemische risico's. Het doel is om meer consistente en transparante veiligheidsbeoordelingen van chemische stoffen te bevorderen, inclusief die welke in medische hulpmiddelen worden gebruikt.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Voorlopige overeenkomst bereikt om het gebruik van tandheelkundig amalgaam uit te faseren
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de herziening van de kwikverordening. De medewetgevers hielden vast aan de door de Commissie voorgestelde datum voor de totale uitfasering, 1 januari 2025, maar voerden een uitzondering van achttien maanden in voor landen die hun vergoedingssysteem nog niet hebben aangepast, om negatieve gevolgen voor mensen met een laag inkomen te voorkomen. Het verbod op de productie, import en export van tandheelkundig amalgaam is ook gepland.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Nieuwe regels om gefluoreerde gassen geleidelijk af te bouwen zijn ook van toepassing op de gezondheidszorg
De Raad van de EU heeft twee verordeningen aangenomen over gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) en ozonafbrekende stoffen, die bedoeld zijn om de uitstoot van deze gassen in de atmosfeer verder te verminderen en bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging. De regels voor F-gassen hebben ook betrekking op medische toepassingen, zoals inhalatie-anesthetica en doseerinhalatoren die worden gebruikt voor de behandeling van astma en chronische obstructieve longziekten.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Voorlopig akkoord over behandeling stedelijk afvalwater betreft kosten voor farmaceutische industrie
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over nieuwe regels voor het verzamelen, behandelen en lozen van stedelijk afvalwater. De tekst die in oktober 2022 door de Europese Commissie werd voorgesteld, introduceerde het beginsel "de vervuiler betaalt" voor farmaceutische producten en cosmetica. De medewetgevers kwamen overeen dat ten minste 80% van de kosten voor het verwijderen van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater door de producenten wordt gedekt en door nationale financiering wordt aangevuld.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Werkplan voor het gebruik van artificiŽle intelligentie in de geneesmiddelenregulering
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de hoofden van de geneesmiddelenautoriteiten van de lidstaten hebben een werkplan voor artificiŽle intelligentie gepubliceerd voor de periode tot 2028, dat het Europese regelgevende netwerk voor geneesmiddelen zal helpen artificiŽle intelligentie te gebruiken bij de regulering van geneesmiddelen.

DOC  EN  HTML  

Verklaring ondertekend over het strategische belang van kwantumtechnologie
Veertien lidstaten erkenden het belang van kwantumtechnologie voor het wetenschappelijke en industriŽle concurrentievermogen van de Europese Unie. Zij stemden toe om met elkaar en met de Europese Commissie samen te werken aan de ontwikkeling van een ecosysteem voor kwantumtechnologie van wereldklasse in heel Europa, waardoor de toepassing ervan in een groot aantal sectoren, waaronder de gezondheidszorg, mogelijk wordt.

DOC  EN  HTML  

 

3

 E-health

Voorlopige overeenkomst over regels voor kunstmatige intelligentie
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over het voorstel voor geharmoniseerde regels voor artificiŽle intelligentie (AI). De regulering van AI is gebaseerd op het vermogen van AI om schade aan de samenleving toe te brengen, volgens een risicogebaseerde aanpak. Er zijn specifieke eisen en verplichtingen vastgesteld voor AI-systemen met een hoog risico die worden gebruikt in sectoren zoals de gezondheidszorg. Er werden verduidelijkingen en nieuwe bepalingen toegevoegd met betrekking tot het gebruik van AI-testomgevingen voor regelgeving en testen onder reŽle omstandigheden om innovatie te ondersteunen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Nieuwe maatregelen ter ondersteuning van innovatie in artificiŽle intelligentie
De Europese Commissie heeft een pakket maatregelen gelanceerd om de ontwikkeling van betrouwbare artificiŽle intelligentie (AI) te ondersteunen. Twee daarvan zijn gericht op AI-modellen en -systemen die ook in de gezondheidszorg kunnen worden toegepast. Het voorstel tot wijziging van de verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing heeft tot doel het opzetten van AI-fabrieken in het toepassingsgebied ervan op te nemen. De mededeling van de EU over start-ups en innovatie schetst een strategisch kader voor investeringen in betrouwbare AI.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

4

 Interne markt

Voorlopig akkoord over een nieuw kader voor crisiscoŲrdinatie
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de verordening voor een noodinstrument voor de interne markt (SMEI), die na een definitief akkoord wordt omgedoopt tot wet inzake noodsituaties en veerkracht voor de interne markt (Internal Market Emergency and Resilience Act, IMERA). Dit is bedoeld om te anticiperen op toekomstige crises, zich erop voor te bereiden en erop te reageren. Er werden drie waarschuwingsniveaus met specifieke taken en maatregelen vastgesteld om het vrije verkeer van crisisrelevante goederen, diensten en personen te garanderen, waaronder bijvoorbeeld maskers en vaccins, artsen en verpleegkundigen in het geval van een volksgezondheidscrisis.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Mechanisme voorgesteld om belemmeringen in grensoverschrijdende contexten op te lossen
De Europese Commissie heeft een gewijzigd voorstel aangenomen voor een verordening betreffende het vergemakkelijken van grensoverschrijdende oplossingen. Het doel is om belemmeringen aan te pakken die een negatief effect hebben op burgers, bedrijven en overheden in Europese grensregio's. Dit zijn belemmeringen zoals technische normen of nationale administratieve en wettelijke bepalingen, onder andere met betrekking tot gezondheidszorgdiensten.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Oproep voor bijdragen over de erkenning van beroepskwalificaties in de gezondheidszorg
De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gehouden over haar voorstel voor een gedelegeerde richtlijn tot wijziging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, door de minimumopleidingseisen voor verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, beoefenaars der tandheelkunde en apothekers te actualiseren. Beroepsbeoefenaren uit EU-landen die aan deze eisen voldoen, kunnen hun kwalificaties automatisch laten erkennen en hun beroep in een ander EU-land uitoefenen.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Positiedocument over de herziening van de richtlijn betalingsachterstand
Volgens de German Social Insurance European Representation (DSV) houdt de door de Europese Commissie voorgestelde verordening tot intrekking van Richtlijn 2011/17 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties geen rekening met de realiteit van zakelijke en boekhoudkundige transacties in de sociale verzekeringssector.

DOC  EN  HTML  

 

5

 Sociaal beleid

Nieuw controlekader voor de Europese kindergarantie
De Europese Commissie heeft samen met de subgroep Indicatoren van het Comitť voor sociale bescherming een kader opgesteld om de toegang van kinderen tot de belangrijkste diensten die onder de Europese kindergarantie vallen, waaronder gezondheidszorg, beter te kunnen monitoren. De EU-landen worden aangemoedigd om dit kader te gebruiken bij het opstellen van hun voortgangsverslagen, en de Commissie zal het gebruiken tijdens het Europees Semester.

DOC  EN  HTML  

Werkdocument over arbeidskrachten die relevant zijn voor de Europese kindergarantie
Eurofound leverde categorieŽn en definities van personeelsbestand met betrekking tot de belangrijkste gebieden van de Europese kindergarantie, waaronder gezondheidszorg. Het bracht ook internationale gegevensbronnen in kaart die relevant zijn voor de geÔdentificeerde personeelscategorieŽn. Het document erkent de vitale rol die het personeel speelt bij het leveren van toegankelijke diensten van hoge kwaliteit.

DOC  EN  PDF   

Lopend werk aan het personeelsbestand in de gezondheidszorg
Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU besteedt speciale aandacht aan de vele problemen waarmee gezondheidswerkers te kampen hebben. De kwestie staat op de agenda van de conferentie over de toekomst van de Europese gezondheidsunie, die op 26 en 27 maart wordt gehouden. Verwacht wordt dat de resultaten de volgende ministeriŽle debatten zullen informeren en de weg zullen effenen voor een toekomstige EU-strategie voor gezondheidswerkers.

DOC  EN  HTML  

Tripartiete verklaring voor een bloeiende Europese sociale dialoog
De Europese Commissie, het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU en de Europese sociale partners kwamen samen op de top van sociale partners in Hertoginnedal, waar ze zich ertoe verbonden hun krachten te bundelen om de belangrijkste uitdagingen in de economie en de arbeidsmarkt van de EU aan te pakken, waaronder tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden. Dit is ook een belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorgsector.

DOC  EN/FR/NL  HTML   

 

6

 Economisch beleid

Voorlopige overeenkomst over de hervorming van het economisch bestuur van de EU
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de voorgestelde hervorming van het EU-kader voor economische governance. Het akkoord handhaafde de algemene doelstelling van de hervorming om de schuldquotes en tekorten terug te dringen en tegelijkertijd structurele hervormingen en overheidsinvesteringen te ondersteunen om prioriteiten zoals sociale en economische veerkracht te verwezenlijken. Het toezicht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en de beoordeling van de risico's voor sociale convergentie werden bevestigd binnen de cyclus van het Europees Semester. Beginsel 16 van de pijler is gericht op het garanderen van tijdige toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Post-programma surveillance rapport gepubliceerd voor vijf lidstaten
De Europese Commissie heeft de post-programma surveillance rapporten voor Cyprus, Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje gepubliceerd. Deze zijn bedoeld om de economische, fiscale en financiŽle situatie van deze lidstaten te beoordelen en om ervoor te zorgen dat ze in staat blijven om hun schulden af te lossen. Ook de houdbaarheid van de uitgaven voor gezondheidszorg en langdurige zorg wordt beoordeeld.

DOC 1  EN  PDF   |  DOC 2  EN  PDF   |  DOC 3  EN  PDF   |  DOC 4  EN  PDF   |  DOC 5  EN  PDF  

Communicatie op het gebied van geavanceerde materialen
De Europese Commissie heeft haar strategie voorgesteld om industrieel leiderschap op het gebied van geavanceerde materialen te garanderen. Hieronder vallen nieuwe technologieŽn die zeer relevant zijn voor de groene en digitale transitie en die gebruikt kunnen worden in verschillende belangrijke sectoren, waaronder de farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. De strategie legt de basis voor verdere actie.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

7

 EU financiering

Herziening van de EU-meerjarenbegroting geeft aanleiding tot bezorgdheid over de financiering van gezondheids- en sociale programma's
De Raad van de EU nam drie wetgevingshandelingen aan in verband met de herziening van het meerjarig financieel kader van de EU voor 2021-2027, waarbij de meerjarenbegroting van de EU werd gewijzigd en de faciliteit voor OekraÔne en het platform voor strategische technologieŽn voor Europa (STEP) werden opgericht. Er werden budgettaire herschikkingen doorgevoerd, die resulteerden in bezuinigingen op het EU4Health-programma en de cohesiefondsen, instrumenten die gezondheid en sociale prioriteiten ondersteunen.

Het Europees Parlement betreurde de verschillende bezuinigingen en nam een niet-wetgevingsresolutie aan met aanbevelingen over dit onderwerp.

Ook maatschappelijke organisaties, zoals de EU4Health Civil Society Alliance en EuroHealthNet samen met het Sociaal Platform hebben hun bezorgdheid geuit over de negatieve impact die de bezuinigingen zullen hebben op het gezondheids- en sociaal beleid van de EU.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN  PDF   |  DOC 4  EN  PDF   

Financiering om de paraatheid voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire noodsituaties te verbeteren
De Europese Commissie heeft middelen toegekend aan Finland, Frankrijk, Litouwen, Polen, Portugal, RoemeniŽ en TsjechiŽ voor de verdere ontwikkeling van de rescEU strategische reserves van medische en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) middelen. Er werden ook EU-middelen toegekend aan ItaliŽ, Polen en RoemeniŽ om de rescEU-detectiecapaciteiten te ontwikkelen.

DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN/FR  HTML  

Twee InvestEU-projecten ondersteunen gezondheidszorgdiensten en geneesmiddeleninnovatie
In het kader van het InvestEU-programma hebben de Europese Investeringsbank en Vitalia een leningovereenkomst getekend om de beschikbaarheid van en toegang tot sociale en gezondheidsdiensten voor ouderen in zeven Spaanse regio's te verbeteren. 

Een tweede leningsovereenkomst ondersteunt het Deense biotechnologiebedrijf Zealand Pharma A/S bij de financiering van zijn onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn van klinische productkandidaten in het stadium van obesitas, zeldzame ziekten en chronische ontstekingen. 

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML  

Financiering ter verbetering van de toegang tot gezondheidszorg voor OekraÔense vluchtelingen
De Europese Commissie lanceerde een project met 4 miljoen euro steun van het EU4Health-programma, om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor OekraÔense vluchtelingen en ontheemden die tijdelijke bescherming genieten in Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, MoldaviŽ, Polen, RoemeniŽ, Slowakije, en TsjechiŽ.

De Commissie heeft ook meer dan 65 miljoen euro uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beschikbaar gesteld om Bulgarije, Polen, RoemeniŽ, en TsjechiŽ te helpen bij de opvang van mensen die de oorlog in OekraÔne ontvluchten. Deze extra financiering kan worden gebruikt om hen te helpen met de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten.

DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML  

Rapporten beoordelen het cohesiebeleid en de faciliteit voor herstel en veerkracht
In het eindverslag van de onafhankelijke groep van specialisten op hoog niveau over de toekomst van het cohesiebeleid wordt de werking van het cohesiebeleid beoordeeld en worden aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat het beleid de welvaart en de sociale en economische convergentie in de hele EU blijft bevorderen. Ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg in de EU is een van de uitdagingen die door de cohesiefondsen worden aangepakt.

De Europese Commissie heeft de tussentijdse evaluatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht gepresenteerd. In de evaluatie wordt de tot nu toe geboekte vooruitgang beoordeeld, worden de belangrijkste geleerde lessen geÔdentificeerd en wordt gewezen op enkele gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Gezondheid is een van de beleidsdomeinen waarop de faciliteit zich richt.

Eurofound onderzocht de kwaliteit van de betrokkenheid van de sociale partners in 2023 bij de lopende uitvoering van hervormingen en investeringen die door de faciliteit worden gefinancierd. Het onderzocht ook de kwaliteit van hun betrokkenheid bij de voorbereiding van de nationale hervormingsprogramma's voor 2023 als onderdeel van het Europees semester. Het verslag bevat analyses van de betrokkenheid van de sociale partners bij gezondheidsgerelateerde hervormingen en investeringen.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 3  EN  HTML   

 

8

 Mededinging

Verslag over handhaving van mededingingsregels in de farmaceutische sector
Het verslag is opgesteld door de Europese Commissie in samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten van de EU-lidstaten. Het geeft een overzicht van de handhaving van de EU-antitrust- en concentratieregels in de farmaceutische sector in de periode 2018-2022.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Nieuwe regels voor diensten van algemeen economisch belang
De Europese Commissie heeft een verordening aangenomen tot wijziging van de algemene regels voor de-minimissteunbedragen voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB), zoals gezondheidszorg. De belangrijkste veranderingen zijn een verhoging van het plafond per onderneming en de verplichting voor lidstaten om de-minimissteun te registreren in een centraal register op nationaal of EU-niveau.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Goedkeuring van een fusie en overnames met betrekking tot diensten in de gezondheidszorg
De Europese Commissie heeft de voorgestelde fusie tussen Novzymes en Christian Hansen goedgekeurd. Het voorstel is afhankelijk van de volledige naleving van de door de partijen gedane toezeggingen. Chr. Hansen ontwikkelt natuurlijke ingrediŽnten oplossingen voor de farmaceutische en andere industrieŽn. 

De Europese Commissie heeft ook drie overnames goedgekeurd. De eerste is de overname van gezamenlijke zeggenschap over Agilio door Five Arrows, beide uit het VK, en TA Associates van de Kaaimaneilanden. De transactie heeft voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van software voor de gezondheidszorg.

De tweede is de overname van Dedalus Healthcare Systems Group (ItaliŽ) door Ardian (Frankrijk). De transactie heeft voornamelijk betrekking op de medische softwaresector.

De derde is de verwerving van gezamenlijke zeggenschap over PLG (Frankrijk) door Oakley Capital (VK) en 21 Invest Group (ItaliŽ). De transactie heeft voornamelijk betrekking op het leveren van uitbestedingsdiensten aan farmaceutische bedrijven.

DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN  HTML   |  DOC 3  EN  HTML   |  DOC 4  EN  HTML   

 

9

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest over de online verkoop van receptvrije geneesmiddelen
In zaak C-606/21 concludeerde het Hof van Justitie dat een via een website verleende dienst die erin bestaat apothekers en klanten met elkaar in contact te brengen voor de verkoop van receptvrije geneesmiddelen op de websites van apotheken die zich op die dienst hebben geabonneerd, onder het begrip "dienst van de informatiemaatschappij" valt. Het verduidelijkte ook de mogelijkheid voor lidstaten om een dergelijke dienst te verbieden.

DOC  ENFR - NL  HTML  

Conclusie over de automatische erkenning van medische kwalificaties
Zaak C-8/23 betreft de interpretatie van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De conclusie van de advocaat-generaal gaat om de kwestie van de automatische erkenning in de Europese Unie van een diploma van medisch specialist en de verdeling tussen de lidstaten van de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de opleiding tot medische specialist en de toegang tot dit beroep, wanneer de medische basisopleiding buiten de Europese Unie is voltooid.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

10

 Inbreukprocedures

Drie lidstaten die de Richtlijn IndustriŽle Emissies niet hebben omgezet
De Europese Commissie heeft Estland en Polen een aanmaningsbrief en Oostenrijk een met redenen omkleed advies gestuurd, omdat ze sommige bepalingen van de richtlijn industriŽle emissies niet correct hebben omgezet. Deze richtlijn bevat regels voor geÔntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriŽle activiteiten, waaronder de productie van farmaceutische producten.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

11

 Allerlei

Conclusies over personen met zowel een druggerelateerde stoornis als nog een andere psychische stoornis
De Raad van de EU verzocht de lidstaten extra aandacht te besteden aan drugsgerelateerde stoornissen die zich voordoen in combinatie met andere psychische aandoeningen. Deze uitdaging vereist een multidisciplinair en alomvattend antwoord van de diensten en beleidsinstanties die zich bezighouden met drugs en geestelijke gezondheid . Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een adequate en effectieve behandeling.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Voorlopige overeenkomst over de energieprestatie van gebouwen, inclusief ziekenhuizen
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Het doel van de herziening is om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen door de bouwsector in de EU tegen 2030 te verminderen en de sector tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Ziekenhuizen behoren tot de gebouwencategorieŽn die in aanmerking komen voor de berekening van de energieprestatie.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Voorlopige overeenkomst ter bestrijding van geweld tegen vrouwen
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. De nieuwe wetgeving voorziet in betere procedures voor de veiligheid en gezondheid van slachtoffers en bevordert de onmiddellijke toegang tot uitgebreide en langdurige medische zorg, waaronder seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Oproep om gelijkheid voor lhbtiqíers verder te bevorderen
Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over de uitvoering van de EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiqíers 2020-2025. De tekst benadrukt de discriminatie die lhbtiqíers nog steeds ondervinden bij de toegang tot gezondheidszorg en sociale bescherming. De lidstaten worden aangespoord om maatregelen te nemen om deze discriminatie te bestrijden en de dekking van de gezondheidsdiensten uit te breiden, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en technologieŽn.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Evaluatie en eisen met betrekking tot door de EU gefinancierde onderzoeksprogramma's
De Europese Commissie heeft het eindverslag gepubliceerd van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat loopt van 2014 tot 2020. In deze ex-postevaluatie wordt de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische impact van het programma gepresenteerd en wordt aangegeven welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn. Gezondheidsonderzoek heeft met name bijgedragen aan reacties op noodsituaties en innovatie met betrekking tot zeldzame ziekten.

De Europese onderzoeksraad (European Research Council, ERC) heeft een verklaring gepubliceerd waarin hij een overzicht van zijn prestaties geeft en de EU oproept om de ERC in het volgende kaderprogramma voor onderzoek te versterken door zijn financierings- en werkingsmodel te ondersteunen. De ERC gefinancierde projecten hebben verschillende maatschappelijke uitdagingen aangepakt, waaronder uitdagingen op het gebied van gezondheid.

DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  HTML   

 

12

 Publicaties

Analyse van de belangrijkste gezondheidsprioriteiten ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU
Ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 werd een speciale uitgave van het tijdschrift EuroHealth gepubliceerd. Het doel is om bij te dragen aan het beleidsdebat tijdens het Belgische voorzitterschap en om na te denken over de gezondheidsagenda van de Commissie voor de komende vijf jaar (2024-2029). De papers behandelen een selectie van prioriteiten, waaronder de veerkracht van het gezondheidssysteem, de gezondheids- en zorgwerkers, en toegang tot gezondheidszorg (zie volgende item), behoeftegestuurde gezondheidszorg, en EU-instrumenten zoals technische ondersteuning en het gezamenlijke actiemechanisme.

DOC  EN  HTML  

Analyse en aanbevelingen over de betaalbaarheid van gezondheidszorg in Europa
Deskundigen van het European Social Observatory (OSE), het WHO Barcelona Office for Health Systems Financing en het Belgisch Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) belichtten de resterende hiaten in de betaalbare toegang tot gezondheidszorg, bekeken hoe de toegang tot gezondheidszorg is aangepakt via de sociaaleconomische bestuurs- en financieringsinstrumenten van de EU, en stelden manieren voor waarop de EU de nationale vooruitgang op weg naar een universele dekking van de gezondheidszorg verder kan ondersteunen.

Het WHO Barcelona Office for Health Systems Financing heeft in een nieuw rapport over 40 landen in Europa meer bewijsmateriaal gepubliceerd over de hiaten die blijven bestaan in de betaalbare toegang tot gezondheidszorg. Het rapport belicht ook aspecten van het dekkingsbeleid die de financiŽle bescherming ondermijnen, en stelt een checklist voor beleidsmakers voor die dichter bij een universele dekking van de gezondheidszorg willen komen.

DOC 1  EN  PDF   |  DOC 2  EN  HTML  

Beleidsstudie over de Europese pijler van sociale rechten
De studie analyseert de vooruitgang die geboekt is bij de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten, zowel op nationaal als Europees niveau. Het onderstreept het belang van inzichten van de sociale partners en maatschappelijke organisaties, identificeert belangrijke gebieden die interventie vereisen, waaronder gezondheidszorg en sociale bescherming, en benadrukt nieuwe gebieden waar reflectie nodig is. De studie werd gezamenlijk gepubliceerd door de Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Social Platform, de Oostenrijkse federale kamer van arbeid (AK), Solidar en het European Policy Centre (EPC).

DOC  EN  HTML  

Rapport over de toestand van kinderen in de Europese Unie
Een rapport van UNICEF vat de bevindingen samen over het welzijn van kinderen en de vooruitgang voor kinderen in de Europese Unie tijdens de periode van de huidige EU-wetgeving, 2019-2024. Er wordt bewijs geleverd van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen, samen met analyses van de voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg. Er worden aanbevelingen geformuleerd voor de volgende politieke cyclus.

DOC  EN  HTML  

Inbreng van maatschappelijke organisaties voor het volgende gezondheidsbeleid van de EU
Nu de Europese verkiezingen naderen, zijn er verschillende documenten en verklaringen van deskundigen en maatschappelijke organisaties gepubliceerd over gezondheidsprioriteiten die in de periode 2024-2029 nagestreefd moeten worden. Het gaat onder meer om de volgende:

Het European Policy Centre (EPC) analyseerde de resterende uitdagingen in het huidige gezondheidsbeleid van de EU en stelde oplossingen voor om de levering van kritieke geneesmiddelen in de EU te versterken.

De Europese artsenorganisatie (CPME) wees vijf gebieden aan waarop de Europese gezondheidsunie verder versterkt kan worden: de crisis in het aantal gezondheidswerkers; digitalisering van de gezondheidszorg; gezondheidsdeterminanten; toegankelijkheid en effectiviteit van geneesmiddelen; en klimaatverandering.

Het manifest dat door de EU Health Coalition is gepubliceerd, benadrukt de behoefte aan een robuuste en geÔntegreerde strategie voor het gezondheidsbeleid van de EU, voortbouwend op een One health-benadering. De aanbevelingen omvatten het meer geÔntegreerd en mensgericht maken van gezondheidszorgstelsels, het investeren in het bijscholen van gezondheidswerkers, het herdefiniŽren van uitgaven voor gezondheidszorg als een investering en niet als een kostenpost, en het ondersteunen van onderzoek en innovatie.

De EU4Health Civil Society Alliance verzamelde een reeks van 10 prioriteiten die gericht zijn op het versterken van de EU-beleidsvorming op het gebied van volksgezondheid, het leveren van sterker beleid ter verbetering van de volksgezondheid en het doorbreken van beleidssilo's. 

De European Public Health Alliance (EPHA) heeft een reeks aanbevelingen gedaan om de volgende vijf prioriteiten te verwezenlijken: gezondheid hoog op de politieke agenda houden; de middelen verschaffen voor een ambitieus gezondheidsbeleid; zorgen voor gelijke toegang tot gezondheid en zorg; de deelname van het maatschappelijk middenveld aan de beleidsvorming op gezondheidsgebied vergroten; en zorgen voor een gezonde planeet voor gezonde mensen. 

DOC 1  EN  PDF   |  DOC 2  EN  HTML   |  DOC 3  EN  PDF   |  DOC 4  EN  HTML   |  DOC 5  EN  PDF  

Voorstellen voor een Europese gezondheidsunie die meer is dan de som der delen
In een standpunt gepubliceerd in The Lancet Regional Health - Europe, bespreken Martin McKee en Anniek de Ruijter hoe nationale overheden kunnen profiteren van de kansen die de Europese gezondheidsunie biedt, en stellen zij een weg voorwaarts voor wat betreft inhoud en proces.

DOC  EN  HTML  

Analyse van de EU-voorschriften voor economisch bestuur in de gezondheidszorg
In een artikel in Socio-Economic Review van Sabina Stan en Roland Erne wordt het nieuwe economische bestuur beoordeeld dat de EU na de financiŽle crisis van 2008 heeft ingevoerd. Het richt zich met name op de beleidsoriŽntatie van de voorschriften voor de gezondheidszorg die van 2009 tot 2019 gericht waren aan Duitsland, Ierland, ItaliŽ en RoemeniŽ. Uit de analyse blijkt dat de verschillende landen-specifieke aanbevelingen een overkoepelende boodschap over commodificatie volgden, die vooral gericht was op de landen die achterliepen met de commodificatie van gezondheidsdiensten.

DOC  EN  HTML  

Vervolgonderzoek naar het gebrek aan transparantie in de farmaceutische industrie
In januari 2023 publiceerden twee NGO's, Global Health Advocates (GHA) en StopAids, een rapport over hoe de farmaceutische industrie de EU-instellingen onevenredig beÔnvloedde tijdens de COVID-19 pandemie. Een jaar later concludeert een vervolgonderzoek dat er weinig veranderd is op het gebied van transparantie en toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

DOC  EN  PDF  

Vertrouwen en transformatie centraal bij de 15e verjaardag van het Handvest van Tallinn
De conferentie die op de 15e verjaardag van het Handvest van Tallinn in December 2023 door het Regionaal bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Ministerie van Sociale Zaken van Estland en het European Observatory on Health Systems and Policies werd georganiseerd, richtte zich op de vraag hoe hoe vertrouwen en transformatie zorgstelsels veerkrachtiger en duurzamer voor de toekomst kunnen maken. Dit werd uiteengezet in de slotverklaring die door de deelnemers werd ondertekend.

DOC  EN  HTML  

 

Deze nieuwsbrief bevat informatie verzameld tussen 04.12.2023 en 03.03.2024